Over deze aanpak

Een mogelijke manier om te innoveren binnen overheidsland

 

‘Een stappenplan voor innovatie is als een tandenborstel. Iedereen heeft er een, maar niemand wil die van een ander gebruiken’

Andrea Siodmok, plaatsvervangend directeur UK Cabinet Office

 

De Aanpak Overheidsinnovatie is ontwikkeld door het Centre for Innovation van de Universiteit Leiden in samenwerking met Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Innovatietoolkits en -methodes zijn de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Je zou daarvan kunnen vinden dat iedereen het wiel zelf aan het uitvinden is. Ons leerde het dat innovatie waarschijnlijk op verschillende plekken op verschillende manier tot stand komt. Mogelijk zijn de grote kaders hetzelfde, maar worden ze in verschillende sectoren en organisaties op andere manieren ingekleurd.

Een gestructureerde aanpak voor innovatie binnen de Nederlandse overheid bestond nog niet. Dit bracht ons ertoe om onze krachten op het gebied van innovatie (Centre for Innovation) en sector-expertise van bedrijfsvoering binnen de overheid (UBR) te bundelen. Uit deze samenwerking is de Aanpak Overheidsinnovatie (AOi) ontstaan.

Binnen de overheid ontstaan genoeg ideeën. Deze ideeën uitwerken tot een gevalideerde oplossing kan op verschillende manieren. Binnen de context van de Nederlandse overheid zagen we dat er nog weinig methodieken lagen om juist deze sprong te maken. De Aanpak Overheidsinnovatie (AOi) wil een eerste suggestie doe voor een manier waarop dit zou kunnen. Daarbij willen we niets voorschrijven: we hopen dat het anderen inspireert, maar horen graag hoe het óók kan.

 

 

Erkenning

Hoe deze methode tot stand kwam

 

De Aanpak Overheidsinnovatie is gebaseerd praktijkervaring van UBR (vanuit de innovatietrajecten V-Lab, RIC en UBR21) en Centre for Innovation (innovatieprojecten binnen de Universiteit Leiden en de humanitaire sector). Voor het theoretisch kader van deze aanpak is dankbaar gebruik gemaakt van het werk van Eric Ries (2017), Tim Brown (2009) en het werk dat het Centre for Innovation deed voor de Humanitarian Innovation Guide. De aanpak beschreven op deze website is een synthese van onze praktijkervaringen en de theoretische kaders vertaald naar een overheidscontext.

Voor het toetsen van de methode zijn diverse workshops en co-creatiesessies gehouden.

  • 20 workshops en kennissessie binnen UBR en andere organisatie-onderdelen; met lessen uit deze bijeenkomst is de methode verder toegespitst op innoveren binnen een overheidscontext.
  • 4 workshops Design Thinking; Tijdens deze workshops is de werkwijze in de fase Exploreren getoetst en medewerkers van verschillende organisatieonderdelen opgeleid om als facilitator van de fase Exploreren in de organisatie aan de slag te gaan.
  • 2 workshops ‘Investeren in Innovatie’ met de ABD georganiseerd. Tijdens deze workshops is het Rijks Innovatie Canvas tot stand gekomen.
  • Bestaande en eigen toolkits voor innovatie zijn naast elkaar gelegd en tijdens werksessies met innovatie-experts van UBR en het Centre for Innovation zijn methodes en tools vertaald naar een overheidscontext.

Inspiratie voor deze methode

Achtergronddocumentatie en bronvermelding

 

AOi is geen wetenschappelijk onderzoek naar een optimale aanpak voor overheidsinnovatie. Veel meer is het een reflectie van de – voor ons – productie innovatiemethoden in een context van de Nederlandse overheid. Hoewel we hebben kunnen putten uit veel nuttige en leerzame bronnen en methodologieën, is er ook veel níet gelezen. We hebben individuele referenties op onze pagina’s bijgehouden, maar een rode draad zou kunnen liggen in de inspiratie die we hebben opgehaald van de volgende naslagwerken en websites. Een groot deel van de foto’s komen uit open source archief van unsplash.com.

Bronvermelding (***IN OPBOUW***)

OECD OPSI. (2019, July 2). Toolkit Navigator. Retrieved from https://oecd-opsi.org/toolkit-navigator/

Ries, E. (2017). The startup way: how modern companies use entrepreneurial management to transform culture and drive long-term growth. First edition. New York: Currency.

Elrha, & Gray Dot Catalyst. (2019, January 1). Humanitarian Innovation Guide. Retrieved from https://higuide.elrha.org/

Brown, T., & Kātz, B. (2009). Change by design: How design thinking transforms organizations and inspires innovation. New York: Harper Business.

Delen

Licenties & IP

 

UBR en CFI – Universiteit Leiden hebben als doel de opgebouwde kennis en kunde rond innovatiemanagement en zo breed mogelijk te delen onder voorwaarden van Creative Commons 4.0. Hierin staat dat je verplicht bent de bron te vermelden en aan te geven waar je eventueel aanpassingen hebt gedaan.

De tools en canvassen zijn open source. Op de tools staan aangegeven onder welke voorwaarden deze mogen worden gebruikt en verspreidt.